progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-03-30

Miasto Grajewo

Strażacka 6A

19-200 Grajewo

Tax ID [tax identification number]: 719532012

Contact person:

Dariusz Doliwa

Tel.:

e-mail: d.doliwa@um.grajewo.pl

„Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”

PROCEEDINGS NO Z5/14584

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: RI.7013.1.2020

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Zamówienie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo”jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, która obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy, o łącznej mocy 214,6 kWp,

2) montaż konstrukcji nośnej na dachu budynków,

3) montaż paneli fotowoltaicznych na dachu,

4) uziemienie systemu fotowoltaicznego,

5) montaż inwertera i zabezpieczeń strony DC i AC,

6) połączenie modułów z inwerterem,

7) podłączenie instalacji do licznika energii elektrycznej,

8) sprawdzenie pracy układu,

9) wykonanie pomiarów na instalacji,

10) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV,

11) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień, opinii i zgłoszeń dotyczących mikroinstalacji fotowoltaicznych,

13) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu.

14) zapewnienie monitoringu pomiarów efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji w celu bieżącego monitorowania efektu ich pracy.

15) sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania w/w zamówienia i ich atestami i deklaracjami zgodności;

16) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych dla każdej wykonanej instalacji oraz odnotowanie w/w przeglądów w karcie przeglądów gwarancyjnych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części :

CZĘŚĆ 1:dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej wraz z optymalizatorami mocy, o łącznej mocy 118,4 kWp w tym:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Szkolnej 12 w Grajewie - moc 39,96 kWp:

- moduł fotowoltaiczny o mocy min.370 Wp

- trójfazowy inwerter sieciowy 17 kW – 2 szt.

- optymalizatory mocy DC 850W,

- infrastruktura towarzysząca,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Mickiewicza 1 w Grajewie – moc 39,96 kWp:

- moduł fotowoltaiczny o mocy min.370 Wp

- trójfazowy inwerter sieciowy 17 kW – 2 szt.

- optymalizatory mocy DC 850W,

- infrastruktura towarzysząca,

3) Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie – moc 38,48 kWp:

- moduł fotowoltaiczny o mocy min.370 Wp

- trójfazowy inwerter sieciowy 25 kW – 1 szt.

- trójfazowy inwerter sieciowy 10kW – 1 szt.

- optymalizatory mocy DC 850W,

- infrastruktura towarzysząca,

CZĘŚĆ 2:dostawa i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej wraz z optymalizatorami mocy, o łącznej mocy 96,2 kWp , w tym:

1) Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Krasickiego 2 w Grajewie - moc 28,12 kWp:

- moduł fotowoltaiczny o mocy min.370 Wp,

- trójfazowy inwerter sieciowy 25 kW – 1 szt.

- optymalizatory mocy DC 370W ,

- infrastruktura towarzysząca,

2) Przedszkole Miejskie nr 4 przy ul. Ełckiej 31 w Grajewie – moc 35,52 kWp:

- moduł fotowoltaiczny o mocy min.370 Wp,

- trójfazowy inwerter sieciowy 17 kW – 2 szt.

- optymalizatory mocy DC 370W,

- infrastruktura towarzysząca,

3) Urząd Miasta Grajewo przy ul.Strażackiej 6A w Grajewie - moc 32,56 kWp:

- moduł fotowoltaiczny o mocy min.370 Wp

- trójfazowy inwerter sieciowy 26,7 kW – 1 szt.

- optymalizatory mocy DC 370W

- infrastruktura towarzysząca.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym projekty wykonawcze instalacji fotowoltaicznych opracowane przez firmę „ESCO PROJEKTY” Roman Dębowski z siedzibą ul.M.Małachowskiego 1/107, 05-270 Marki.Explanation and/or amendment of the contents of the ToR:Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...